Smluvní podmínky

1. Úvod
S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, a to zejména Nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“). Tyto Zásady popisují, jakými principy se řídíme, jaké osobní údaje shromažďujeme a proč, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde a jak můžete získat informace o svých osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

2. Kontakty
2.1. Informace o správci osobních údajů
Správcem osobních údajů v ČR je společnost Dalimila Jelínková, se sídlem Jedovnice, Na Kopci 636, PSČ 679 06, IČ: 01048686 je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen: „správce“). V těchto Zásadách je správce dále též označován jako „Správce“ či „my“.

3. Kategorie osobních údajů
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s nabídkou a prodejem našeho zboží či služeb či využíváním našich dalších služeb (např. internetových stránek). Jedná se tak nejčastěji o následující údaje:

3.1. Identifikační údaje:
jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, druh a číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a doba jeho platnosti, podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.

3.2. Kontaktní údaje:
kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.

3.3. Údaje o bonitě (schopnosti splácet) a důvěryhodnosti:
osobní údaje, které můžeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu a které potřebujeme, abychom Vám mohli nabízet služby našich partnerů v oblasti zprostředkovávání financování, pojištění a jiné.

3.4. Údaje o prodeji zboží a využívání služeb:
údaje o tom, jaké zboží či služby jsme Vám poskytli, či jsme o jejich poskytnutí s Vámi jednali (např. záznamy telefonických hovorů, záznamy jiné komunikace, údaje o zboží, ohledně kterého jsme s Vámi uzavřeli kupní smlouvu či jsme o jejím uzavření jednali), údaje získané v souvislosti s Vaší návštěvou našich internetových stránek – IP adresa, soubory cookies případně jiný online identifikátor (blíže viz čl. 10. Internetové stránky a cookies).

4. Právní základ pro zpracování
V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vámi uděleného souhlasu, v jiných případech ke zpracování Váš souhlas nepotřebujeme. Tak tomu je zpravidla tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro plnění našich smluvních či zákonných povinností či za účelem zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů.
Vaše údaje tedy můžeme zpracovávat na základě následujících titulů:
(i) souhlas, který jste nám za tímto účelem udělili, zpravidla při vyplnění kontaktního formuláře, telefonického hovoru s našimi operátory či jiným způsobem
(ii) plnění smluvních povinností, které pro nás vyplývají ze smluv či jiných dohod uzavřených s Vámi
(iii) splnění zákonných povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy
(iv) zajištění ochrany našich práv a oprávněných zájmů
Hlavní právní předpisy, které nám ukládají povinnosti, k jejichž splnění musíme zpracovávat Vaše osobní údaje:
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů;
- zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; (tento zákon ukládá v některých případech povinnost provádět identifikaci a kontrolu klientů)
Oprávněné zájmy Správce při zpracovávání Vašich osobních údajů:
- příprava obchodního případu – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh podmínek obchodu;
- řízení vztahů se zákazníky a potenciálními zákazníky, abychom vám poskytli veškeré informace a služby, které souvisejí s koupí našeho zboží či služeb nebo vyřešili vaše požadavky, přání a stížnosti apod.;
- simulace produktů a služeb, abychom vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu, například v rámci zajištění doplňkových služeb či servisu;
- zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k realizaci obchodního případu;
- přímý marketing (mimo jiné nabízení relevantních služeb a výrobků stávajícím zákazníkům);
- předávání osobních údajů pro vnitřní administrativní účely (včetně zpracování osobních údajů zákazníků či zaměstnanců), reporting a vytváření analytických modelů na základě agregovaných a anonymizovaných osobních údajů;
- prevence a odhalování podvodného jednání, prevence nesouladu s legislativou; předcházení praní špinavých peněz, financování terorismu, embarga;
- zpracování kamerových záznamů z důvodu eliminace protiprávního jednání a ochrany osob a majetku;
- testování změn softwaru;
- výzkum a vývoj produktů/služeb a analýz vývoje trhu;
- analýzy Vašich údajů a údajů o zboží a službách za účelem nastavení vhodných parametrů nabídky obchodu;
- zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely zajištění bezpečnosti sítě a informací (tj. schopnosti sítě nebo informačního systému odolávat náhodným událostem a protiprávnímu či zlovolnému jednání) k zabránění neoprávněného přístupu k nim, šíření škodlivých kódů a zamezení útokům a škodám na počítačových systémech a systémech elektronických komunikací.

5. Nakládání s osobními údaji
Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně elektronickými systémy (např. za pomocí software či aplikací). Za účelem ochrany osobních údajů máme nastavena bezpečnostní technická, organizační a personální opatření, jejichž účinnost pravidelně a systematicky kontrolujeme. Neprovádíme zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Vaše osobní údaje mohou být zpracovány Správcem, případně našimi externími spolupracovníky a zpracovateli.
Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro nás provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.
Správce v tomto smyslu k oprávněným účelům může Vaše osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:
- externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem plnění smlouvy,
- osobám, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
- marketingovým a výzkumným agenturám za účelem marketingového zpracování či šetření a pro nabídky obchodu, služeb a produktů vybraných obchodních partnerů;
- provozovatelům reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;
- provozovatelům technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pouze pro Vás relevantní obsah a reklamu;
- zpracovatelům mzdové agendy;
- personálním agenturám, poskytovatelům vzdělávacích kurzů a motivačních programů;
- poskytovatelům služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (administrativní činnosti, vzdělávací činnosti, archivace, právní poradenství atd.);
- poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací;
- bezpečnostním agenturám za účelem zajištění ochrany osob a majetku;
- inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek;
- exekutorům za účelem uplatnění souvisejících nároků;
- regulátorovi a správním orgánům za účelem dozoru podle zvláštních právních předpisů.

7. Předávání osobních údajů do třetích zemí
Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí mimo EU.

8. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy. U údajů o uskutečněných obchodech a zákaznících se jedná o dobu 10 let od uzavření smlouvy s Vámi. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. Je-li titulem pro zpracování Vašich osobních údajů náš oprávněný zájem a nedošlo-li mezi námi k uskutečnění obchodu, zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu 5 let od jejich získání. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. V případě zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení osobní údaje zpracováváme do doby, než je požádáno o ukončení zasílání obchodních sdělení (maximálně však po dobu 10 let od posledního aktivního kontaktu z Vaší strany) a dále po dobu 12 měsíců od odvolání souhlasu pro případ nutnosti prokázání, že obchodní sdělení byla zasílána oprávněně.

9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

9.1. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo vyžádat si od nás sdělení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, máte právo tyto osobní údaje a informace o zpracování od nás obdržet. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude poskytnuta bezplatně, za další kopie Vám můžeme účtovat přiměřený poplatek, jehož výše bude přiměřená administrativním nákladům spojeným se zpracováním Vaší žádosti.

9.2. Právo na opravu osobních údajů
Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění.

9.3. Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud:
- nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány,
- jste odvolal/a souhlas s jejich zpracováním,
- byly zpracovány protiprávně,
- vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování,
- údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU či právním řádu, který se na nás vztahuje,
- byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. To neplatí, pokud je zpracování Vašich údajů nezbytné
- pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
- pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování,
- pro účely archivace ve veřejném zájmu,
- pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.,

9.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud
- popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo
- je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů a chcete zpracování Vašich údajů pouze omezit, nebo
- Vaše údaje již pro účely zpracování nepotřebujeme, ale o jejich poskytnutí nás požádáte pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
- jste vznesl/a námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.

9.5. Právo na přenositelnost osobních údajů
V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

9.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které provádíme z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování. Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

9.7. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

9.8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 telefon: +420 234 665 111

9.9. Uplatnění práv
Veškeré žádosti týkající se ochrany a zpracování Vašich osobních údajů nám můžete zasílat s využitím kontaktního formuláře zde. Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

10. Osobní údaje zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání
Tato část Zásad se vztahuje na zpracování osobních údajů našich zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v naší společnosti. Údaje uvedené v části 2. Kontakty, 5. Nakládání s osobními údaji, 6. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů a 9. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů platí přiměřeně.

10.1. Rozsah osobních údajů, které zpracováváme o zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání
Shromažďujeme a pracujeme s osobními údaji, které nutně potřebujeme k zajištění výkonu činnosti zaměstnavatele. Zpracováváme zejména tyto osobní údaje týkající se zaměstnance nebo uchazeče o zaměstnání:

10.1.1. Identifikační údaje:
jméno a příjmení, datum a místo narození, rodné číslo,

10.1.2. Kontaktní údaje:
adresa trvalého, popř. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa,

10.1.3. Další osobní údaje zaměstnance:
fotografie, číslo bankovního účtu, číslo občanského průkazu, číslo řidičského průkazu, číslo cestovního pasu (u cizinců), informace o vzdělání a předchozí praxi, titul, údaj o zdravotní pojišťovně, rodinný stav, počet dětí, informace o trestné činnosti,

10.1.4. Údaje týkající se rodinných příslušníků zaměstnance:
jméno, příjmení, datum narození nebo rodné číslo manžela/ky, adresa jeho/jejího trvalého pobytu, název a adresa jeho/jejího zaměstnavatele; jméno a příjmení dítěte, jeho rodné číslo.

10.1.5. Zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. „citlivé osobní údaje")
Některé z výše uvedených údajů se považují za zvláštní kategorii osobních údajů. Za zvláštní kategorii osobních údajů se považují takové údaje, které jsou považovány vůči subjektu údajů za citlivé a jimž je poskytnuta zvýšená ochrana při jejich zpracování. Zákonnost jejich zpracování je pro oblast pracovního práva a výkon činnosti zaměstnavatele založena obecným nařízením, tudíž není vyžadován souhlas subjektu údajů. Do zvláštní kategorie osobních údajů patří údaje o zdravotním stavu, a dále například fotografie, kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu, genetické a biometrické údaje, informace o trestné činnosti subjektu údajů.

10.2. Účely a tituly zpracování osobních údajů
Zákonnost zpracování osobních údajů je založena následujícími tituly:
- Souhlas subjektu údajů
- Plnění smlouvy,
- Ochrana práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele
- Plnění právních a regulatorních povinností.
Zákonnost zpracování zvláštní kategorie osobních údajů (tzv. citlivých údajů) je založena následujícími tituly:
- Souhlas subjektu údajů,
- Plnění povinnosti a výkon zvláštních práv Správce v oblasti pracovního práva,
- Určení, výkon nebo obhajoba právních nároků.
Pro jednotlivé účely zpracování se zpravidla uplatní jeden titul, i když se pro některé účely zpracování osobních údajů mohou tituly kumulovat.

10.2.1. Zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu subjektu údajů
Zpracování osobních údajů za účelem výkonu činnosti zaměstnavatele je vykonáváno z titulu plnění smlouvy. Výkon těchto činností zahrnuje zpracování osobních údajů za účelem:
- výběrového řízení,
- plnění pracovní smlouvy (včetně plnění stanovených povinností) podle zákoníku práce
- personální a mzdová agenda,
- řízení, plánování a organizace práce,
- rovnost a rozmanitost na pracovišti, zdraví a bezpečnost při práci,
- ochrana majetku zaměstnavatele,
- užívání práv a výhod spojených s výkonem zaměstnání,
- ukončení pracovního poměru.
Zpracování osobních údajů za účelem výkonu činnosti zaměstnavatele z titulu plnění právních a regulatorních povinností a plnění povinností a zvláštních práv Správce v oblasti pracovního práva. Výkon těchto činností zahrnuje zpracování osobních údajů za účely:
- daňovými, tj. výpočet měsíčních záloh na dani, prohlášení poplatníka daně z příjmu dle zákona o daních z příjmu,
- důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění dle zákona o důchodovém pojištění, zákona o nemocenském pojištění a zákona o veřejném zdravotním pojištění,
- lustrace mezinárodních sankčních seznamů dle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
Zpracování z titulu oprávněného zájmu Správce. Osobní údaje zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání v tomto případě zpracováváme za účelem:
- ochrany a realizace našich práv a právních nároků, ochrany práv duševního vlastnictví, obchodního tajemství, ochrany našeho dobrého jména a pověsti,
- zajištění prevence a odhalování trestné činnosti,
- zajištění zdraví a bezpečnosti zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání,
- předání osobních údajů zaměstnanců pro vnitřní administrativní účely.

10.2.2. Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů
Zpracování osobních údajů za jiným účelem, než jak je uvedeno v čl. 10.2.1. Zpracování osobních údajů bez nutnosti souhlasu subjektu údajů, je možné pouze se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je dobrovolné, ale v některých případech může být nezbytným předpokladem výkonu práva. Zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání má právo poskytnutí souhlasu odmítnout nebo jej může kdykoliv písemně odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování založenou na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Se souhlasem uchazeče o zaměstnání, který v konkrétním výběrovém řízení neuspěl, uchováme jeho osobní údaje za účelem nabídky jeho účasti v jiném výběrovém řízení.

10.3. Doba zpracování osobních údajů
Uchování osobních údajů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, resp. bývalých zaměstnanců, věnujeme zvýšenou pozornost, a to i s ohledem na skutečnost, že některé právní předpisy stanoví minimální dobu uchování osobních údajů. Po skončení pracovního poměru tedy pečlivě vyhodnocujeme, jaké dokumenty a údaje je nutné uchovávat a jaké lze bez zbytečného odkladu zlikvidovat.

10.3.1. Doba zpracování osobních údajů uchazeče o zaměstnání
Osobní údaje uchazeče o zaměstnávání zpracováváme a uchováváme po dobu vedení výběrového řízení, nejdéle 6 měsíců od jejich poskytnutí uchazečem o zaměstnání. Je-li poskytnut souhlas uchazeče, ponecháváme si osobní údaje i pro účely nabídky účasti v jiném výběrovém řízení, a to po dobu 5 let od poskytnutí takových osobních údajů. V opačném případě osobní údaje uchazeče o zaměstnání bezpečně vymažeme nebo zničíme.

10.3.2. Doba zpracování osobních údajů zaměstnance
Osobní údaje zaměstnance zpracováváme a uchováváme minimálně po dobu trvání zaměstnaneckého poměru. Po ukončení pracovního poměru uchováváme osobní spis s osobními údaji bývalých zaměstnanců ještě po dobu 10 let, a to za účelem případného efektivního hájení našich práv a zájmů. U specifických dokumentů obsahujících osobní údaje, jak bylo již uvedeno výše, pak stanoví zvláštní předpisy odlišnou minimální dobu uchování. Jedná se zejména o stejnopisy evidenčních listů (doba uchování 3 roky), účetních podkladů (doba uchování 5 let), záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (doba uchování 10 let), mzdové listy nebo účetní záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (doba uchování 50 let). Záznamy o výsledku provedení vyhledávání osoby v mezinárodních sankčních seznamech se uchovávají po dobu 10 let.

10.4. Zdroj údajů
Data, která zpracováváme, získáváme převážně od subjektu těchto osobních údajů. Osobní údaje můžeme získat ale i z jiných zdrojů, abychom si ověřili, že údaje, které máme, jsou úplné a pravdivé. Zpracováváme osobní údaje, které nám jsou sděleny zejména při výběrovém řízení a uzavření pracovní smlouvy (resp. dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr) a v průběhu jejího trvání přímo uchazečem o zaměstnání nebo prostřednictvím spolupracující personální agentury. Reference o uchazeči o zaměstnání může poskytnout se souhlasem uchazeče i současný nebo bývalý zaměstnavatel. Osobní údaje uchazeče o zaměstnání získáváme i z veřejně dostupného profilu na sociálních sítích, eventuálně z veřejně dostupných rejstříků evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík).

10.5. Nakládání s osobními údaji
Při výkonu činnosti zaměstnavatele, zejména při posuzování vhodného uchazeče na pracovní pozici, dochází k profilování, čímž se rozumí automatizované zpracování osobních údajů s cílem předpovědět chování konkrétního člověka, a to na základě profilu složeného z jeho vlastností, charakteristik či preferencí. Profilování je nezbytné zejména proto, abychom mohli přijmout do zaměstnaneckého poměru kandidáta, který nejlépe odpovídá našim potřebám a požadavkům. Neprovádíme takové zpracování osobních údajů, které by vedlo k automatizovanému rozhodování.

11. Internetové stránky a cookies
11.1. Webtracking (sledování na webových stránkách)
V rámci zkvalitňování služeb našim zákazníkům a zajištění plné funkcionality našich internetových stránek dochází ke sběru a evidování určitých údajů a dalších informací (další informace nepředstavují osobní údaje). Tyto údaje a další informace slouží k vyhodnocování činnosti uživatelů na webových stránkách za účelem provádění statistiky. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v jejich anonymizované podobě. Ke zpracování údajů pro statistické účely využíváme Google Analytics; ta zajišťuje monitorování údajů, které se vztahují k nabízeným produktům na webových stránkách Správce, a to pro jejich optimální přizpůsobení zákazníkům. Abychom Vám mohli zajistit co nejvíce uživatelsky přívětivé webové stránky, využíváme rovněž služeb společnosti Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Smíchov, Stroupežnického 3191/17, PSČ 150 00 („trackingové technologie“). Trackingové technologie nám pomáhají pochopit, jakým způsobem využíváte služby na našich webových stránkách, abychom mohli zajistit jejich intuitivní jednoduché ovládání. Dále nám také umožňují zjistit, o jaké zboží a služby se nejvíce zajímáte, abychom vám tyto mohli snadněji nabízet. Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím měřících kódů nainstalovaných na našich webových stránkách („nástroje“). Nástroje zajišťují propojení našich webových stránek s Vaším webovým prohlížečem, který zasílá následující informace o využívání našich webových stránek:
- Request (jedná se o název souboru pro Vámi vyjádřený požadavek klienta), např. www.vzorek.cz/index.html;
- Typ prohlížeče / verze prohlížeče (např. Internet Explorer, Chrome, Firefox);
- Jazyk prohlížeče (např. čeština);
- Použitý operační systém (např. Windows XP, Windows 10, iOS);
- Vnitřní rozlišení okna prohlížeče;
- Rozlišení obrazovky;
- Aktivace JavaScriptu;
- Java zapnuto/vypnuto;
- Cookies ano/ne;
- Hloubka barev;
- Referrer URL (označení pro URL, ze kterého byla webová stránka navštívena);
- IP adresa uživatele.
- Časový údaj vztahující k datu a času, kdy došlo k přístupu na webové stránky;
- Počet prokliků;
Dále mohou být rovněž zjišťovány informace, které jsou získávány z obsahu vyplněných/nevyplněných formulářů (textové pole, které je potřeba vyplnit, například přihlašovací jméno a heslo. V těchto případech dochází k zjišťování informací, o skutečnosti, zda byl daný formulář „vyplněn“ nebo „nevyplněn“).

11.2. Blokování ukládání dat při Webtrackingu
Nad rámec české zákonné úpravy nabízíme uživatelům našich webových stránek možnost zakázat ukládání svých anonymních uživatelských údajů tak, aby již v budoucnosti nemohly být shromažďovány. Naše webové stránky poskytují pro blokování webtrackingu odpovídající počet cookies (pro každý souhlas jedna cookie). Tyto cookies do budoucna zablokují webtracking pro konkrétní trackingovou službu. Tento zákaz bude platit tak dlouho, dokud tyto cookies nevymažete, nejdéle však 1 rok, kdy dochází k opětovné výzvě k povolení nebo zamítnutí sběru cookies. Více informací k problematice cookies v části 11.6. Cookies.

11.3. Použití conversion trackingu (sledování konverzí)
Prostřednictvím konverzních cookie na našich internetových stránkách dochází ke sledování objednávek a registrací, které byly učiněny po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu nebo na základě propojení prostřednictvím našeho linku umístěného na webových stránkách třetího subjektu. Účelem tohoto sledování je maximální přizpůsobení reklam našim zákazníkům. Dále dochází k propojení linků, jejich vyhodnocení a použití pro účely zúčtování. Konverzní cookies neobsahují osobní údaje, a nelze je proto použít k osobní identifikaci zákazníka. Poskytovatel webových stránek třetích subjektů obdrží pouze údaj o celkovém počtu uživatelů, kteří rozklikli reklamu nebo zakoupili jeho produkt.

11.4. IP adresa (adresa internetového protokolu)
IP adresa se přenáší při každém vyslaném požadavku na webový server, aby věděl, kam má zaslat odpověď. Dynamickou IP adresu obdrží každý zákazník od poskytovatele internetového připojení („ISP“), a to v okamžiku svého připojení na internet. Z tohoto důvodu může ISP určit konkrétního zákazníka, kterému IP adresu přiřadil. Na základě uložení IP adresy na našem serveru je možné, abychom zjistili prostřednictvím dalších informací získaných od ISP totožnost uživatele připojeného k internetu. Z tohoto důvodu neukládáme IP adresu, na základě níž by bylo možné dospět k identifikaci konkrétního uživatele, trvale. IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého přihlášení na naší webovou stránku a rovněž jako prostředek obrany proti počítačovým útokům.

11.5. Logovací soubory
Při každé návštěvě našich webových stránek Správce vyšle Váš webový prohlížeč informaci o Vašich uživatelských datech, které se uloží do protokolových souborů, tzv. serverového logovacího souboru. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají, obsahují tyto údaje: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresa, původní URL (tzv. referrer), z níž jste na naše webové stránky přišli, množství přenesených dat a informaci o user agent zaslanou Vaším webovým prohlížečem (případně i typ a verze prohlížeče a použitý operační systém). Vyhodnocení logovacích datových souborů slouží k tomu, abychom mohli snadněji nalézt chyby a byli schopni je co nejrychleji odstranit. Kromě toho nám to umožní řídit kapacitu serveru a dále zlepšovat naši nabídku.

11.6. Cookies
V rámci webových stránek používáme tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Cookies mohou obsahovat pouze informace, které odesíláme na Váš počítač, a proto nedochází k načítání Vašich osobních údajů. Zároveň na základě používání souborů cookies nedochází k propojení s dalšími údaji, ledaže byste s tím výslovně projevili souhlas. Souhlas s použitím cookies není předpokladem pro návštěvu našich webových stránek. Chtěli bychom však upozornit na to, že používání funkce Garáž a personalizované obchodní nabídky je možné poskytnout pouze tehdy, jestliže cookies povolíte. Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je webový prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají ve webovém prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče a prohlížení internetu. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání Vašeho počítače a neobsahují viry. Na našich webových stránkách používáme tyto cookies1:
- soubory cookies vyžadované k činnosti webových stránek, které jsou nezbytné pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek, tzv. technické cookies;
- soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení webových stránek. Tyto cookies jsou používány pro zkvalitnění nabídky našich produktů
- ever cookie (pro rozlišení mezi stávajícím a novým zákazníkem).
Ukládání souboru cookies je možné obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče (rovněž je možné zakázat případné používání cookies třetích stran). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce webových stránek nedostupné nebo může mít odmítnutí cookies vliv na snížení uživatelského dojmu.

11. Otázky a odpovědi
11.1. Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V rozsahu, v jakém jsme ale povinni osobní údaje našich klientů zjišťovat, zpracovávat a uchovávat (viz odst. 3.1. Identifikační údaje, je však poskytnutí některých osobních údajů podmínkou pro prodej zboží nebo poskytování našich služeb. Poskytnutí zbývajících osobních údajů je závislé pouze na Vaší vůli, prodej zboží či poskytování služeb z naší strany tím není podmíněn. Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje naše služby neustále zlepšovat a vyvíjet služby nové. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, je-li Váš souhlas ke zpracování potřebný, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě.

12. Ostatní
12.1. Změny těchto Zásad
Jsme oprávněni provádět občasné úpravy těchto Zásad. Všechny změny a aktuální znění Zásad budou k dispozici na této stránce.

12.2. Teritorialita
Tyto Zásady platí v příslušných zemích, ve kterých Správce působí. Přístup k ochraně osobních údajů se v různých zemích může mírně lišit, v takovém případě součástí těchto Zásad jsou také místní přílohy. Díky tomu je zajištěn soulad s požadavky na ochranu osobních údajů bez ohledu na to, kde působíte.